left
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ

left center right

ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ
- Bus fleet for Route #32 (CBS-Donepamay) replaced with Kyoto buses, timetable updated
- ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ ວັນທີ 16 ເມສາ 2018 Airport Shuttle bus service temporary closes during the Lao New Year (April 14-16, 2018)

- ສາຍທາງໝາຍເລກ 20 ໄດ້ມີການປັບປຸງຕາຕະລາງເວລາການແລ່ນລົດ

- ສຳລັບສາຍທາງໃໝ່ ໄອເຕັກ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

- ສາຍທາງໃໝ່ ສະໜາມບິນແມ່ນຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນໄວໆນີ້

- ຢຸດບໍລິການສາຍທາງທີ່ 33 (ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ-ໜອງທາ)

- ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ບັດລົດເມ SBP ມາຫຼີ້ນສວນນ້ຳທີ່ ໄອເຕັກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10%

- ສຳລັບຈຸດຈອດລົດໂດຍສານຢູ່ສະຖານີ ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກຂອງລົດເມ ຊິຕີ້2 ແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ

center