left
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ
ກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລລມ)
VCSBE Logo
1. ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລລມ) ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການລົດເມສາທາລະນະພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕົວເມືອງຕ່າງໆ, ຕ່າງແຂວງ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ. ລລມ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຕາມການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

2. ລລມ ແມ່ນມີພັນທະໃນການຈ່າຍພາສີ ອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງນີ້:

• ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) 10%.

• ອາກອນເງິນເດືອນ.

• ອາກອນກໍາໄລ 24% (ຍົກເວັ້ນການຈ່າຍອາກອນກໍາໄລ ໃນກໍລະນີຂາດທຶນ).

3. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ລລມ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເຊິ່ງສະຫລຸບໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

4. ລລມ ບໍລິການ 14 ສາຍທາງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 11 ສາຍທາງໃນຕົວເມືອງ, 6 ສາຍທາງຕ່າງແຂວງ ແລະ 4 ສາຍທາງລະຫວ່າງລາວ-ໄທ.

5. ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017, ຈໍານວນພະນັກງານ ແລະ ຄົນຂັບລົດ ລວມທັງໝົດແມ່ນ 242 ຄົນ, ເປັນຍິງຈໍານວນ 19 ຄົນ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ວິຊາການ: 51 ຄົນ (ຄະນະອໍານວຍການ 4 ຄົນ, ວິຊາການສ້ອມແປງ 8 ຄົນ, ພະນັກງານຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ 5 ຄົນ, ພະນັກງານການເງິນ 25 ຄົນ ແລະ ຝຶກງານ 9 ຄົນ).

• ວິຊາການສ້ອມແປງ ແລະ ຊ່າງສ້ອມແປງ: 41 ຄົນ.

• ຄົນຂັບລົດ: 133 ຄົນ.

• ສັນຍາຈ້າງ: 17 ຄົນ.

6. ລລມ ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງຄື:

• ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບໍລິຫານ.

• ຂະແໜງບັນຊີ-ການເງິນ.

• ຂະແໜງແຜນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ.

• ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ-ອາໄຫລ່.

• ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ-ອູ່ສ້ອມແປງ.

center