left
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ
ກ່ຽວກັບໂຄງການໄຈກ້າ

ໂຄງການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໄລຍະ II)

 • ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍິປຸ່ນ (JICA)
 • ທີມງານທີ່ປຶກສາ: Katahira & Engineers International (ຫົວໜ້າ) ແລະ Oriental Consultants Global
 • ທີມງານຝ່າຍລາວ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

 • ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂີ່ລົດເມສາທາລະນະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ຜົນໄດ້ຮັບ

 • ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ປັບປຸງນະໂຍບາຍການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ກັບການບໍລິການລົດເມສາທາລະນະ
 • ກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫວ

 • ການຄຸ້ມຄອງ
 • ການດໍາເນີນງານ
 • ການເງິນ
 • center