left
ພາສາອັງກິດ
ພາສາລາວ

Timetable at each bus stop for Airport-bound trips

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ ວັນທີ 16 ເມສາ 2018.

ເຖິງທ່ານຜູ້ໂດຍສານທີ່ເຄົາລົບໝົດທຸກທ່ານ:

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງງານບຸນບຸນີໃໝ່ລາວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໂຄງການລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ City2 ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ ວັນທີ 16 ເມສາ 2018 (ລວມເປັນໄລຍະເວລາ 3 ວັນ) ພວກເຮົາຈະໄດ້ຢຸດການໃຫ້ບໍລິການ ລົດເມສາຍສະໜາມບິນຊົວຄ່າວ. ເນື່ອງຈາກໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ເສັ້ນທາງການແລ່ນລົດໂດຍສານດັງກ່າວ ຈະມີຄວາມແອອັດ ແລະ ອາດເຮັດການບໍລິການບໍ່ຕົງຕາມຕາຕະລາງເວລາ ທີ່ກຳນົດໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

center